5

okt

Statistik och analys ska hjälpa verksamheterna att uppfylla sina behov

Foto av Lars Sandberg

Lars Sandberg är chefsarkitekt för systemlösningen i Esset. En av de heta frågorna på hans bord just nu är hur Esset på bästa sätt ska kunna uppfylla verksamheternas behov av statistik och analys.

För att ständigt kunna utveckla och förbättra stadens socialtjänst, hälso- och sjukvård samt överförmyndarverksamhet, behövs statistik från användarna och systemet. Det finns ett stort antal mätpunkter som på olika sätt definierar vårt arbete.

Lars Sandberg berättar att det finns två typer av statistik och analys som verksamheterna behöver få ut för att kunna utföra sitt arbete på bästa vis. Utöver det behövs statistik för den ekonomiska uppföljningen, samt en typ av statistik som är lagstadgad av exempelvis Länsstyrelsen, SCB och Socialstyrelsen.

Vad verksamheterna behöver är dels uppföljning av insatser: det vill säga fungerar våra insatser till stockholmarna? Kommer de som fått ekonomiskt bistånd tillbaka till ekonomisk självständighet? Får de jobb? Kommer de som tagit tillfälligt tagit del av stadens hemtjänst på egna fötter igen?

-Det svarar helt enkelt på om våra insatser har någon nytta och om de får de positiva resultaten de ska få, förklarar Lars Sandberg.

Den andra delen handlar om hur våra verksamheter fungerar och om vi är tillräckligt snabba på att agera.

-Mycket av den statistiken har en ekonomisk koppling, exempelvis vad kostar en sängplats eller ett boende, vad kostar det att hantera ett ensamkommande barn, hur många kvinnor i en viss ålder är beroende av en viss typ av insats, men även hur långa ledtider har vi i verksamheterna, berättar Lars Sandberg.

Statistikunderlaget som kommer fram ska i Esset sedan kopplas ihop i stadens analysplattform, Beslutsstöd, med exempelvis ekonomisk information från Agresso.

-Statistik- och analysförmågan är eftersatt i dagens sociala system. Kvaliteten täcker helt enkelt inte behoven som de olika verksamheterna har för att kunna följa upp och förändra sin verksamhet, förklarar Lars Sandberg.

I Esset kommer statistiken vara mer heltäckande, flexibel och kunna täcka de behov som kommer upp i verksamheten.

-Men vi har en utmaning i övergången till Esset. En del data behöver mätas i längre tidsserier och behöver därför flyttas över till Esset. Vi kommer att se utmaningar i underlagen då Esset till viss del kommer att ha annat data än i dagens system, förklarar Lars Sandberg.

-En annan utmaning är att idag finns information sparad i många lokala lösningar t.ex. egenskapade Excelark, vilket är komplicerat ur ett kvalitetsperspektiv, och något som inte kommer att kunna flyttas över till Esset, säger Lars Sandberg.

Ser du ett behov kopplat till statistik och uppföljning, och funderar över om det kommit med bland projektets krav på Esset? Hör av dig till projektets funktionsbrevlåda.

0 kommentarer